Oblast účetnictví

V oblasti účetnictví nabízíme zpracování metodiky účtování v různých oblastech (časové rozlišování projektů, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, finanční nástroje, deriváty a další) a jejich implementaci. Máme zkušenost v oblasti účetnictví platného v České republice a IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví). Vedle IFRS se zaměřujeme na finanční nástroje a deriváty, včetně zajišťovací dokumentace a její přípravy.

Pokud budete impletmentovat IFRS, připravíme pro vás metodiku jejich zavedení, identifikujeme s vámi rozdíly mezi IFRS a českými předpisy a připravíme předpisovou základnu. Zrealizujeme vyškolení vašich pracovníků v této oblasti.